انواع عروسک شخصیت کارتونی جدید

آیا با عروسک های کارتونی آشنایی دارید؟ آیا می دانید که این عروسک ها تا چه اندازه توانسته است تاثیرگذار باشند؟ بسیاری از کودکان خردسال به محض این که شخصیتی کارتونی را در برنامه های کودک و تلویزیونی مشاهده می کنند، طالب عروسک های آن ها بوده و به عروسک های آن ها نیز واکنش مثبتی نشان می دهند. عروسک های پولیشی بیشتر از روی شخصیت های کارتونی ساخته شده و بیشترین میزان تنوع در میان همان چهره ها می باشد. میزان فروش این عروسک ها نسبت به سایر عروسک های دیگر بسیار بیشتر می باشد.