سفارش عروسک روسی تیلدا

بسیاری از عروسک روسی تیلدا که در ابتدا وارداتی بوده اند، امروزه توسط تولید کنندگان ایرانی و به وسیله ی دست ساخته شده اند. نمونه های موجود در بازار امروزه بیشتر توسط ایرانی ها طراحی و تولید می گردند.

بسیاری از این عروسک روسی دست ساز، با مدل های مشابه خارجی خود تفاوتی نداشته و بسیار شبیه به آن ها می باشد و همچنین از نظر کیفی نیز هیچ گونه تفاوتی در قیاس با کارهای خارجی و وارداتی ندارند.